Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AB Bewindvoering B.V. ***

 

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Budgetbeheer: het beheren van het inkomen van de rekeninghouder en het met machtiging ten name van de rekeninghouder verrichten betalingen op naam en voor rekening van de rekeninghouder. De rekeninghouder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Budgetbeheerder: het lid van de representatieve organisatie dat zich bezig houdt met de uitvoering van het budgetbeheer ten behoeve van de rekeninghouder.

Budgetplan: het in overleg met de rekeninghouder dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvinden en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan.

Inkomen: inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.

Rekeninghouder: de natuurlijke persoon die op basis van de Gedragscode Budgetbeheer van de AB Bewindvoering B.V. een rekening aanhoudt.

Representatieve organisatie: AB Bewindvoering B.V. in combinatie met schuldregeling

Schuldregelende instelling: Plaatselijke gemeente en/of GKB

2. Indien de rekeninghouder met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden budgetbeheer tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.

3. De budgetbeheerder en de schuldregelende instelling zullen de werkzaamheden in het kader van het budgetbeheer en de schuldregeling onderling afstemmen.

4. De budgetbeheerder stelt in samenspraak met de rekeninghouder dan wel de hulpverlener een budgetplan op.

5. De inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.

6. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de rekeninghouder met elkaar in evenwicht te zijn.

7. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de budgetbeheerder hiervoor gereserveerd.

8. In het kader van budgetbeheer is geen roodstand mogelijk.

9. Indien de budgetbeheerder en de rekeninghouder geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de budgetbeheerder de inhoud van het plan.

10. In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de budgetbeheerder en rekeninghouder schriftelijk worden overeengekomen, behouders in geval van dat wijzigingen die betrekking hebben op een periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

11. De budgetbeheerder zal de rekeninghouder periodiek schriftelijk informeren over de voortgang van het budgetbeheer.

12. De budgetbeheerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening.

13. De budgetbeheerder stuurt de rekeninghouder een machtiging om het inkomen van de rekeninghouder te ontvangen en op basis daarvan uitvoering aan het budgetplan te geven.

14. De rekeninghouder blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen en is gehouden alle voor het budgetbeheer relevante informatie direct aan de budgetbeheerder te melden.

15. De budgetbeheerder is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.

16. De rekeninghouder is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de budgetbeheerder.

17. Op de persoonsregistratie van de budgetbeheerder is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

18. De budgetbeheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de rekeninghouder door toedoen van de budgetbeheerder bij het uitvoeren van het budgetbeheer en de bij haar in dienst zijnde medewerkers lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de budgetbeheerder.

19. De administratie van de budgetbeheerder strekt, onverminderd de bevoegdheid van de rekeninghouder tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de rekeninghouder in het kader van het budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

20. De budgetbeheerder kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door de budgetbeheerder conform getekende uittreksels uit haar administratie.

21. Op de overeenkomst tot budgetbeheer en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

22. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Budgetbeheer ”AB Bewindvoering B.V.”.

23. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

*** Heeft geen betrekking op bewindvoering.